1:1 Healing och Kanalisering

Enskilda sessioner 1:1 på distans som kan bokas vid enskilda tillfällen eller regelbundet över tid, t.ex månadsvis, för fokuserat själsarbete i varje arbetsform.


The Mahatma Energy

Energibehandling: Healing - Skriftlig Kanalisering - Samtal

2h - SEK 1350 per session


Enskild session på distans med The Mahatma Energy, inklusive skriftlig kanalisering och samtal med genomgång över telefon. All kanalisering/reading är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång över telefon. Efter sessionen skickas kanaliseringen till din mejl.

The Mahatma Energy är en ren energi som enbart fokuserar på att föra varelser och evolution in i sitt nästa rena steg av utveckling. Det här är dess enda syfte och allt arbete håller alltid dessa steg: att tillhandahålla den fullständigt rena kopplingen till varelsens eller människans egen själs- eller gudsnärvaro, och inom denna rena kontakt öppnar sig då nästa steg i deras gudomliga plan. Detta betyder att i varje kontakt med denna energi så når varelsen eller människan sin nästa nivå av medvetande, och genom detta så uppdagar sig den rena planen. Sedan, med nästa kontakt så öppnar sig återigen ett nästa steg, och så vidare. Så med varje ren kontakt inom de rena nivåerna av det här arbetet accelereras varelsens utveckling till den högsta möjliga nivån som kan nås i den här tiden eller närvaron. Detta betyder också att människor som håller en ren vilja av att utföra rent arbete av ljus inte har några hinder mot att nå den högsta nivån av varande i deras medvetandesteg eller nivå.

Arbetet med The Mahatma Energy är rent arbete av vägen mot varandet av själen. Det förstärker människans närvaro och energiutrymme snabbt till den högsta nivån av medvetande tillgängligt vid den här tidpunkten, och enligt deras nivå och specifika syfte i den här inkarnationen. Med andra ord; varje kontakt eller tid inom detta rena arbete för människan in i själskontakt och kontinuerligt in i nästa nivå av detta tills jordens väg är fullbordad. Detta är detta arbetes uppbyggnad och syfte.

Att arbeta med denna energi ger enorma fördelar och höjer frekvenserna både för individen och för jorden och accelerar utvecklingen för alla.

Sessionen inehåller energiarbete/healing med the Mahatma Energy för renande av de lägre nivåerna samt byggandet av de högre och/eller rena strukturerna till kausalkroppen. En skriftlig kanalisering görs också angående den nuvarande positionen och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt.


De 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

Energibehandling: Healing - Skriftlig Kanalisering - Samtal

2h min SEK 1350 per session


Enskild session på distans med The 12 Rays of Light - alla 12 Strålarna, några eller en av dem efter eget val, inklusive skriftlig kanalisering och samtal med genomgång över telefon. All kanalisering/reading är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång över telefon efter behandlingen. Readingen får du till din mejl efter sessionen.

De 12 Strålarna är de aspekter av ljus som är möjliga att nå från jorden.

De jordiska nivåerna är detta: de är de 7 Strålarna som håller all utveckling, energier och utbildning inom jordens utrymme, och energi-tillhörigheten av alla varelser inom detta utrymme. De är också vägen av utveckling och utbildning som alla varelser går igenom. De håller allt inom jordens nivåer och all utveckling inom jordens nivåer, därför är arbetet med de 7 Strålarna så viktigt - de är de obligatoriska områdena av kunskap och utveckling för alla själar och varelser på vägen av utveckling inom jordens skola.

De högre Strålarna ovanför de 7 Strålarna, i det här fallet Strålar 8-12, är inte obligatoriska. De är inte nödvändiga vad gäller en människas utveckling in i själsligt varande eller fullföljande - uppstigning - av de jordiska nivåerna. Men de är starkt välgörande i sin närvaro, och genom att göra dessa kopplingar ger deras rena kvaliteter från nivåerna precis ovanför jorden också oss möjlighet att bli mer, eller att nå dessa högre nivåer på våra inre plan, medan vi fortfarande är på jordens plan.

Deras rena närvaro för in mer ljus i vårt utrymme och förstärker både vår upplevelse av ljus och vår koppling till de jordiska nivåerna, samt ger en ren koppling till strukturerna bortom dessa.

De är de rena nivåerna av ljus precis bortom jorden, och när vi gör detta arbete så är det också det som förstärks - våra kopplingar till de rena ljusnivåerna precis bortom jorden, och dessa kopplingar ger ett nytt flöde av ljus som ger stark utveckling av nivåerna under.

Sessionen inehåller energiarbete/healing med med en eller flera av The 12 Rays of Light - De 12 Strålarna och deras specifka ljuskvaliteter - för renande av de lägre nivåerna samt byggandet av de högre och/eller rena strukturerna till kausalkroppen. En skriftlig kanalisering görs också angående den nuvarande positionen och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt, kopplat till Strålarna i arbetet.

Vi rekommenderar att börja med att arbeta med samtliga av de 7 Strålarna, för att sedan fortsätta med sessioner med enskilda Strålar utefter varje students medvetandenivå, uppgift och väg av utveckling.



Kostnadsfri första konsultation

15 min


Nya klienter har möjlighet att boka in ett första samtal kostnadsfritt. Konsultationen är 15 min och är ett tillfälle att ställa frågor och få förståelse för det själsliga arbetet och de arbetsformer som erbjuds.


Den Esoteriska Traditionen


Den Esoteriska traditionen är det inre, rena själsarbete som består av den rena kunskap, de rena steg, kopplingar och tekniker som finns i kärnan av alla andliga och religiösa inriktningar på jorden. Allt detta finns i den här traditionen, eller inriktningen på att bygga en ren själslig koppling inom oss, som ett resultat av dess rena utövande. Och att genom den här inre kopplingen gå igenom alla steg i dess utveckling genom vårt eget varande och nu rena medvetande, genom själens ledning av våra steg.

Det esoteriska arbetet fokuserar på att komma i kontakt med vår egen själ, genom den utbildning som nu görs genom själskontakten, och att följa den genom dess utveckling i varje steg. Varje steg för fram nya riktningar, kunskap och insikter till oss från vår egen själsnärvaro.

Det är den andliga tradition som finns i alla religioner, i alla andliga inriktningar, och som delas av de Uppstigna Mästarna, som praktiserat dem alla och som nu har fullföljt de här nivåerna av varande.

Här i den Esoteriska traditionen förs all andlig lära fram som en lära, för att det är vad det är. Och för att det är det detta leder till - enheten av oss och vår själ, av oss och jorden, och av oss och universums centrum.

Det är en ren andlig utbildning som görs i vårt inre, där vi leds av vår egen själsnärvaro med hjälp av de rena nivåer och varelser av ljus som hör till jordens nivåer.