Akashic Reading

Akashakrönikan - The Akashic Records - är ett energiutrymme av ren information vad gäller allt i vårt universum - genom all tid, genom det som har varit, i nuet och i framtiden, och vad gäller allt som existerar i universums utrymme.

Syftet med Akashic Reading är att få ren information angående alltings uppbyggnad och att förstå syftet med det vi ser, känner och upplever. Genom detta så når vi det som kallas klarhet angående det området, och då håller vi också det området i klarhet, dvs i ett fullständigt rent förhållningssätt av ljus och kärlek. Det är ett verktyg att använda i allt slags arbete av renande, i och med att klarheten, eller renandet, nås omedelbart vid kontakten med Akasha genom varje fråga eller kanalisering.

Alla själar har sitt eget utrymme inom Akashakrönikan. Detta utrymme innehåller vår rena information angående vår personliga och eviga utveckling genom all tid, och enligt de val som gjorts av varje själ.

Under en Akashic Reading kanaliseras Akashakrönikan för varje klient, enligt den gudomliga planen för den själen gällande det specifika området eller frågan.


Akashic Reading of Your Soul's Origin and Contract

Skriftligt Kanaliserad Läsning

6h SEK 4050


Skriftlig läsning/reading, cirka 24-26 sidor kanaliserad text, varav 15 sidor introduktionskurs och 9-12 sidor personlig kanalisering. Arbetstid 6 timmar

Läsningen skickas till din mejl.

Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan. Den kanaliserade texten/informationen är på engelska.

Akashic Reading of Your Soul's Origin and Contract handlar om själens sanna ursprung och syfte i det här livet och fokuserar specifikt på kopplingar till själsgrupper, själskontrakt, själsnamn och den ljuskvalitet själen håller genom all evig tid i den universella strukturen och systemet av Strålarna, The Rays of Light.

Den inehåller även information om nästa rena steg, själssteget enligt den gudomliga planen - vad som leder till den högsta nivån av varande i det här nuet. Förståelse för själskontraktet - det som måste uppnås i det här livet - visas, och hur den nuvarande situationen och nivån är sammankopplad till själens plan.

Detta leder till den högsta nivån eller den högsta tidslinjen, och det är också syftet med den här läsningen: att sammankoppla varje person med deras högsta kontakt i det här nuet - den högsta möjliga upplevelse och erfarenhet nu, vilket betyder den högsta möjliga nivån av klarhet, som är detsamma som glädje, kärlek, förståelse och själsnärvaro.

Akashic Reading of Your Soul's Origin and Contract är på totalt ca 24-26 sidor och kommer skriftligt via mejl.

Informationen är uppdelad enligt följande:

15 sidor grundläggande introduktion inom följande ämnen:

Soul Origin, Light Quotation, Light levels, Soul Connections and Soul Contracts, and Soul Presence and the Choice of the Highest Timeline

9-12 sidor personlig Akashic Reading inom följande områden:

Själens ursprung - själens identitet i själskontakten och själsnärvaron, själens ursprung, tillhörighet och uppgift enligt Universums ljusstrukturer eller systemet av Strålarna, Själens namn, Tillhörighet angående ljusnivå och vad som ska uppnås angående detta i det här livet, Själens kopplingar till själsgrupper och projekt, Det som ska uppnås i det här livet enligt själskontraktet, Hur den nuvarande situationen är sammankopplad till själskontraktet, Hur själskontakt och själsnärvaro uppnås nu, Själens nästa steg - vad detta steg är och hur den högsta tidslinjen nås nu - hur den högsta nivån av glädje, syfte, välmående, ren förståelse och själsnärvaro nås nu

Tillsammans ger dessa två delar förståelse för jordens och universums uppbyggnad, kunskap om grundläggande termer, processer och begrepp, och om den egna platsen och rollen i denna struktur samt förståelse för hur själskontakt och själsnarvaro skapas i nuet.

Det finns alltid mer information att nå inom alla områden och frågor genom Akashakrönikan. Nivåerna av information är oändliga, så i varje område går det alltid att gå djupare och nå mer information. Den här readingen ger en klar överblick av de ämnen som nämnts.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska.


Akashic Reading of Your Previous Life

Skriftligt Kanaliserad Läsning

4h SEK 2700


Skriftlig läsning/reading på cirka 14-16 sidor kanaliserad text, innehållande en introduktion på 8 sidor och 6-8 sidor personlig kanalisering. 

Arbetstid 4 timmar.

Läsningen skickas till din mejl.

Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan. Den kanaliserade texten/informationen är på engelska.

I Akashic Reading of Your Previous Life tar vi fram information om det tidigare liv som var precis innan det liv du lever nu. Vi tittar på det livets fysiska omständigheter: var det var, när, vilka fysiska omständigheter det hade som t.ex miljö och familj, och fysiska drag och uttryck. Vi tittar också på det livets livsuppgift - vad du skulle åstadkomma och hur det knyter an till den du är nu, dina livsval och din situation i det här livet.

Våra livsuppgifter bildar ett mönster eller en linje som sträcker sig över alla inkarnationer, som många små pusselbitar som tillsammans bildar vår högre själsutveckling. Genom att se de här mindre bitarna och hur de är kopplade till vår nuvarande situation, så når vi en större förståelse för den vi är och varför vi dras till specifika uttryck, val och områden som t.ex vissa ämnen, länder, kulturer eller kreativa uttryck. Det ger även information om rädslor och blockeringar från tidigare situationer som ligger kvar och påverkar oss nu, och genom att se orsaken till dem så kan vi också lösa dem.

Den här readingen handlar om det tidigare liv du levde precis innan det liv du lever nu, och hur det knyter an och påverkar din nuvarande situation, dina val, din vilja, ditt uttryck och hur detta kommer samman till en process av utveckling genom all tid.

The Akashic Reading of Your Previous Life innehåller tre delar:

Introduktion med grundläggande information om själens utveckling som en process genom inkarnationer

Din personliga reading i två delar:

De fysiska omständigheterna i det liv som var precis innan ditt nuvarande liv

Det livets livsuppgift, hur det genomfördes och hur det knyter an till ditt nuvarande liv och det här livets högre uppgift

Efter den här readingen är gjord så går det även att fortsätta detta arbete genom att titta på ytterligare liv, nästa bakåt i ordning, för att få en klar blick av den större linjen av din själs utveckling och process över många eller flera liv. Vi tittar på din stora själsutveckling genom många mindre bitar av information, som tillsammans bildar en process av den du är och det du ska bli och åstadkomma. Den här readingen innehåller kunskapen om livet precis innan detta liv - vem du var och vad du skulle åstadkomma, och hur det ledde till den du är nu.


The Soul Step Reading

Skriftligt Kanaliserad Läsning

2h SEK 1350


Skriftlig läsning/reading, cirka 3-4 sidor kanaliserad text. Arbetstid 2 timmar.

Läsningen skickas skriftligt till din mejl.

Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan

The Soul Step Reading handlar om nästa rena eller högsta steg enligt själsplanen och enligt Själskontraktet. Information ges angående vad som är nödvändigt att se, åstadkomma eller nå för att komma in i nästa, högsta nivå. Detta ger kunskap om hur de mest positiva möjligheterna uppnås, sett utifrån den nuvarande positionen.

Kunskap ges också om den högsta tidslinjen och hur själskontakt och själsnärvaro nås nu. Detta är samma sak som att nå den högsta upplevelsen av glädje, kärlek, balans, välmående, känsla av mening och syfte, och den högsta förmågan av ren förståelse.

Den här läsningen är ren vägledning för att få förmågan att se och förstå den högsta, mest positiva vägen i livet, och hur de högsta stegen ska tas i varje ögonblick.

The Soul Step Reading är en läsning som kan göras många gånger inför varje nytt steg eller nivå, för att få vägledning om den högsta vägen framåt.

Det finns alltid mer information att nå inom alla områden och frågor genom Akashakrönikan. Nivåerna av information är oändliga, så i varje område går det alltid att gå djupare och nå mer information. Den här readingen ger en klar överblick av de ämnen som nämnts.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska.


Akashic Reading - 1 område/ämne

Kanaliserad Läsning

2 h - SEK 1350


Skriftlig läsning/reading, cirka 3-4 sidor kanaliserad text. Arbetstid 2 timmar.

Läsningen skickas skriftligt till din mejl.

Genomgång/samtal över telefon ingår inte utan bokas separat - se coaching session nedan

Akashic Reading fokuserat på ett område eller ett ämne, med 3-5 frågor angående detta område/ämne utefter klientens eget val av ämne och frågor.

Syftet är att ge klarhet angående de rena strukturerna av en situation - dess grundläggande syfte eller uppgift, hur den är uppbyggd, varför och/eller hur den manifesteras - upplevs. Kunskapsnycklar ges, som till exempel tekniker, för att föra utvecklingen/renandet framåt mot fullständig klarhet i det område som frågan gäller.

Frågorna som ställs leder framåt till nästa nivå av medvetande.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör klienten själv, aldrig om någon annan, och att medicinska frågor inte godtas.

Observera att texten från Akashakrönikan kanaliseras på engelska. 


Bokning och betalning


Alla läsningar i Akashakrönikan görs skriftligt. De skickas via mejl när arbetet är klart enligt den väntelista som finns på bokade läsningar, och oftast på ett bestämt datum inom 1-2 veckor.

Betalning görs via Swish vid bokningen av läsningen. Alla bokningar av Akasha-läsningar är bindande.

Alla läsningar/readings är på engelska.

För samtal/genomgång efteråt så finns Coaching Session, som är en samtals-session där för genomgång av texten och större förståelse för informationen samt frågor. Coaching-sessionen innehåller ingen ny kanalisering utan är till för att stötta processen i den läsning som gjorts.


Coaching Session

Endast Samtal, ej kanaliserad information

Samtal på distans

1h - SEK 700


Det här är en coaching session eller genomgång/samtal på distans, för att gå igenom information i t.ex Akashic Reading och ställa frågor för att nå mer klarhet och större förståelse.


Kostnadsfri första konsultation

15 min


Nya klienter har möjlighet att boka in ett första samtal kostnadsfritt. Konsultationen är 15 min och är ett tillfälle att ställa frågor och få förståelse för det själsliga arbetet och de arbetsformer som erbjuds.