Den Esoteriska Utbildningen

Själsligt Arbete och Utbildning inom den Esoteriska Traditionen för Lärjungaskap i Den Nya Tidsåldern

Själsligt arbete utifrån den egna nivån av medvetande samt den här inkarnationens högre uppgift och arbete


Undervisning i den Esoteriska Traditionen - Energiarbete / Healing - Kanalisering - Samtal

The Mahatma Energy & de 12 Strålarna - The 12 Rays of Light

2h - SEK 1350 per session

Den Esoteriska Utbildningen har specifika kriterier vad gäller intention och syfte från elevens sida, se nedan


Enskild Esoterisk undervisning samt energiarbete på distans med The Mahatma Energy samt alla 12 Strålarna, inklusive skriftlig kanalisering och samtal över telefon.

All kanalisering/reading samt given information är på engelska.

2 timmars behandling per session varav 1 timme energibehandling/healing och skriftlig kanalisering/reading på distans, samt 1 timmes genomgång och undervisning över telefon efter behandlingen. Readingen får du till din mejl efter sessionen.

Sessionerna bildar en högre utbildning av det egna jaget inför integrerandet och manifesterandet av själen i det fysiska. I varje session utförs renande av de lägre kropparna genom energiarbete med The Mahatma Energy och de 12 Strålarna - The 12 Rays of Light - samt skriftlig kanalisering om den nuvarande positionen och/eller den uppgift du har, och/eller kunskapsnyckeln som för dig framåt.

I samtalet går vi igenom informationen i kanaliseringen och du har möjlighet att få förklaringar och att ställa frågor. Uppgifter och tekniker för eget arbete läggs till bit för bit i arbetsprocessen och bildar tillsammans de steg du behöver för att komma vidare och fullfölja din medvetandenivå.

Accelererande av ljusnivå sker automatiskt med arbetets gång tills fullföljandet är möjligt. Alla steg i den mänskliga processen ryms i detta arbete. Fullföljandet nås i den inkarnation det är planerat, inte tidigare, och varje nivå håller sitt rena syfte. Detta syfte synliggörs i arbetet, och steg och arbetstekniker delas efterhand. Både själen och fullföljandet håller rena nivåer av varande endast tillgängligt efter fullföljt arbete. Detta är det arbetet.

I sessionerna kungörs du om Esoteriska termer och begrepp, grundläggande för själens arbete och utveckling, samt förståelse och kunskap om jordens och människans struktur och utveckling.

Exempel på områden som kommer att gås igenom över tid under arbetets gång:

Det högre och det lägre jaget - själen - att förstå själens uttryck och närvaro - de lägre och de högre energikropparna - hjärtcentrats utveckling och roll - Kristusmedvetandet eller den universella kärleken - ego och dess uttryck - nivåerna av medvetande, dess ordning, struktur och syfte - kunskap om den egna processen och den egna nivån av medvetande - tekniker för renandet av de lägre kropparna - tekniker för byggandet av de högre och de rena strukturerna - kausalkroppen, dess roll, betydelse, kontakt och integrerande - tredje ögat, dess roll samt integrerande av tredje ögat som en ren kontaktpunkt för högre information - fullföljandet av inkarnationens syfte - de tre krafterna i den gudomliga strukturen - Strålarnas struktur, egenskaper och syfte i all utveckling och varande - uppstigningsprocessen eller ascension


Grundläggande förutsättningar och åtaganden för att påbörja och genomföra Den Esoteriska Utbildningen

Den Esoteriska Utbildningens grundläggande kriterier från studentens sida är att hålla rena syften och anledningar till varför de vill genomföra dessa studier och varför de vill nå de rena nivåerna av information, kopplingar och arbete. Detta är grundläggande för alla, för att beviljas tillträde till allt arbete mot eller i kontakt med rena nivåer. Det kan inte finnas någon vilja i jagets syfte, eller för att nå eller uppnå något för jaget, kopplat till arbetet, materialet, kontakten eller strukturerna, för att eleven ska kunna nå och genomföra varje steg. Tillträde beviljas bara om dessa krav uppfylls, och utbildningen kan avslutas eller pausas om eleven inte håller dessa rena syften, enligt de specifika krav som finns på varje ny ljusnivå eller arbetsområde.

Studenten bör arbeta hemma mellan sessionerna i gott tempo, genom övningar i t.ex meditation och egna studier av informationen. Dagligt arbete rekommenderas för att de ljusstrukturer som finns i varje avsnitt ska integreras i ljuskroppen och tillgång till nya arbetsområden ska kunna fortlöpa.

Studenten förväntas även förhålla sig till materialet på ett rent sätt, både i intention och agerande. Det här är en utbildning av den egna närvaron och av den rena utvecklingen av varje elev, ledd av The Mahatma genom mig, Ana Melkizedek, som en ren kanal. Lagar och bestämmelser vad gäller t.ex copyright och delande av information ska respekteras, som en del av den rena fysiska aspekten av det här arbetet. Detta tillhör samma kriterier som nämns ovan angående rena syften och dess bestämmelser i det rena arbetet. Det är inte tillåtet att dela, använda eller reproducera någon del av arbetsmaterialet på ett kommersiellt sätt, som t.ex i egna sessioner, skrivet eller talat material, undervisning eller kurser. Syftet med Den Esoteriska Utbildningen är att förbereda för, nå, förankra och så småningom förkroppsliga medvetandet av själen, för att bidra i det rena arbete av ljus för alltet, genom vårt eget arbete, vår egen närvaro och den specifika uppgift som varje själ håller.