The Work of Light of All

The Work of Light of All

The Work of Light of All is the clear work of light of The Mahatma and The Ashrams of The Rays of Light of this planetary system, in collaboration with me, Ana Melkizedek, as a clear channel. These structures of work provide clear opportunity to reach your soul's presence and comprehension, and the connections to the clear levels beyond earth and earthly structures.

This work only provides one thing: the next clear step in each connection of truth, and this connection is held in each session, providing you with your next stage of clear evolution, or the next step of your soul's Divine Plan.

This work is for all on all stages. Although, work on higher and clear levels requires certain intentions to be clear in each student, in order to be granted access to those specific studies.

This work provides, in time and with regular connections, the purpose, intention and true connection of each level of consciousness for each student. We look clearly at your held level of light or consciousness, your connected mission of your soul through all time of earth, and your mission in this life or incarnation. We provide each step needed, specifically for you, your place and your connected task and level. Each clear step is provided. Together we gain your highest level of truth, consciousness, clarity and clear comprehension of each level, so that you can assist earth and humans through your gained presence of light.

This work is not for you - it is not for self. This work is for all. It is the Work of Light of All, meaning that the purpose is for us to become clear and of truth, and to be of clear assistance through our presence, in the great Work of Light of All through this universe.

You are welcome to connect to us and to join us in this work.

The Mahatma - The Ashrams of The Rays of Light - Ana Melkizedek

Ana Melkizedek

Jag är en ren kanal av det Esoteriska arbetet och informationen. Jag arbetar enbart mot klarheten och kontakten med den egna själsnärvaron i varje klient. Mitt arbete är enbart fokuserat på detta.

Genom all tid har syftet med mitt arbete varit att klargöra jordens och människans universella strukturer, och den väg av utveckling vi alla går genom jordens nivåer, till en ren linje av information av Alltets strukturer, gjord synbar och möjlig att förstå. Mitt arbete skapar en karta av denna struktur eller väg, som är lättförståelig. Genom att få förståelse för vilka vi verkligen är, vad jorden verkligen är, och vad själsutveckling verkligen är, når vi också vår egen rena koppling till vår själs plan - den Gudomliga Planen - och vi kan då gå den med öppna ögon. Det är det som kallas själskontakt och själsmedvetande. Så småningom når vi förkroppsligandet av själen genom denna väg, och det är också det mål som vi alla strävar efter. I själskontakten når vi det utrymme som finns i oss alla, som håller det som kallas sanning, eller vårt eget utrymme som håller strukturer av ljus eller universell kunskap. Där finns ren förståelse för det syfte, de kopplingar och själs-relationer, och vår själs uppgift, som vi bär genom all tid.

Det är detta som nås genom detta arbete, förr eller senare. Detta är målet genom all tid - att nå, utveckla kontakt med och sedan bli det vi egentligen är: vår själ eller gudsnärvaro - vår rena kärna av universell närvaro. Mitt arbete ger den information och de tekniker där detta händer. Och min uppgift är att klargöra den här informationen och arbetsteknikerna på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig.

I det här skedet är jag bara fokuserad på en sak: att erbjuda en ren sammanställning av hela den väg som människan går på jorden så att du också kan se och förstå din väg, och din tid och utveckling här. När du ser detta så kommer du att nå själskontakt och själsmedvetande, genom den klarhet du når genom informationen. Så min uppgift är att se, sammanställa och sedan dela den rena ordningen av människans hela utveckling, under vår tid på jorden. Då kommer du också att se detta och förstå vem du är, vad som är ditt syfte och var du befinner dig på din väg. När du ser detta, så når du också själsnärvaro och ljuset kommer då att fortsätta sitt flöde och utveckling genom dig.